Live
27SaltyRush1SaltyRushLK+Cheep4LK+Cheep25LK+Cheep4LK+CheepDakpo+DirtyDan2Dakpo+DirtyDan24Dakpo+DirtyDan2Dakpo+DirtyDanButtMutts8ButtMutts23LK+Cheep4LK+CheepKnack26Knack219HolyshitaJoJo'sReference7HolyshitaJoJo'sReferenceButtMutts8ButtMutts20Knack26Knack2Team Hawk10Team Hawk15ButtMutts8ButtMuttsFunkyTown11FunkyTown16LAnkle5LAnkleHolyshitaJoJo'sReference7HolyshitaJoJo'sReference17Team Hawk10Team HawkFakku Crew13Fakku Crew18Knack26Knack2IBD9IBD10Jimothy+PonPon14Jimothy+PonPonFunkyTown11FunkyTown9Grandma&Grandpa15Grandma&GrandpaHolyshitaJoJo'sReference7HolyshitaJoJo'sReference8Fakku Crew13Fakku CrewTeam Bad12Team Bad29SaltyRush1SaltyRushDidact&Mijo3Didact&Mijo28Didact&Mijo3Didact&MijoSaltyRush1SaltyRush26SaltyRush1SaltyRushDidact&Mijo3Didact&Mijo22Dakpo+DirtyDan2Dakpo+DirtyDanDidact&Mijo3Didact&Mijo21SaltyRush1SaltyRushLK+Cheep4LK+Cheep14Didact&Mijo3Didact&MijoKnack26Knack213Dakpo+DirtyDan2Dakpo+DirtyDanTeam Hawk10Team Hawk12LK+Cheep4LK+CheepLAnkle5LAnkle11SaltyRush1SaltyRushButtMutts8ButtMutts7Knack26Knack2FunkyTown11FunkyTown6Didact&Mijo3Didact&MijoJimothy+PonPon14Jimothy+PonPon5HolyshitaJoJo'sReference7HolyshitaJoJo'sReferenceTeam Hawk10Team Hawk4Dakpo+DirtyDan2Dakpo+DirtyDanGrandma&Grandpa15Grandma&Grandpa3LAnkle5LAnkleTeam Bad12Team Bad2LK+Cheep4LK+CheepFakku Crew13Fakku Crew1ButtMutts8ButtMuttsIBD9IBDRound 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
SaltyRush
LK+Cheep
LK+Cheep
Dakpo+DirtyDan
Dakpo+DirtyDan
ButtMutts
LK+Cheep
Knack2
HolyshitaJoJo'sReference
ButtMutts
Knack2
Team Hawk
ButtMutts
FunkyTown
LAnkle
HolyshitaJoJo'sReference
Team Hawk
Fakku Crew
Knack2
IBD
Jimothy+PonPon
FunkyTown
Grandma&Grandpa
HolyshitaJoJo'sReference
Fakku Crew
Team Bad
SaltyRush
Didact&Mijo
Didact&Mijo
SaltyRush
SaltyRush
Didact&Mijo
Dakpo+DirtyDan
Didact&Mijo
SaltyRush
LK+Cheep
Didact&Mijo
Knack2
Dakpo+DirtyDan
Team Hawk
LK+Cheep
LAnkle
SaltyRush
ButtMutts
Knack2
FunkyTown
Didact&Mijo
Jimothy+PonPon
HolyshitaJoJo'sReference
Team Hawk
Dakpo+DirtyDan
Grandma&Grandpa
LAnkle
Team Bad
LK+Cheep
Fakku Crew
ButtMutts
IBD